Tôi có thể đính kèm file hay không, nếu có thì nặng bao nhiêu? - MailPanda

Tôi có thể đính kèm file hay không, nếu có thì nặng bao nhiêu?

Bạn có thể đính kèm file, Mailpanda quy định một file đính kèm tối đa 1M.

rosie

This entry has 0 replies

Facebook