Tại sao hệ thống Mailpanda chỉ gưỉ tối đa 60,000 emails/ ngày? - MailPanda

Tại sao hệ thống Mailpanda chỉ gưỉ tối đa 60,000 emails/ ngày?

Số lượng gửi tối đa 60,000 email/ngày được Mailpanda tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra nhằm đảm bảo tốc độ gửi an toàn mỗi giờ, nhằm khắc phục trường hợp máy chủ nhận mail phát hiện khối lượng email lớn đến từ cùng một tên miền, Ip…và block hoặc giới hạn tỷ lệ nhận mail của người gửi.

rosie

This entry has 0 replies

Facebook