Khi import data của khách hàng vào list, các email trùng nhau hoặc bị sai có được lọc ra hoặc loại bỏ hay không? - MailPanda

Khi import data của khách hàng vào list, các email trùng nhau hoặc bị sai có được lọc ra hoặc loại bỏ hay không?

Hệ thống của mailpanda sẽ tự động lọc ra tất cả các email bị trùng nhau (chỉ lấy 1 email) và các email bị sai cú pháp.

rosie

This entry has 0 replies

Facebook