Địa chỉ gửi email gửi đi là địa chỉ của Mailpanda cung cấp hay địa chỉ cá nhân ? Nếu muốn sử dụng địa chỉ email cá nhân hoặc công ty làm địa chỉ gửi đi thì có được hay không? - MailPanda

Địa chỉ gửi email gửi đi là địa chỉ của Mailpanda cung cấp hay địa chỉ cá nhân ? Nếu muốn sử dụng địa chỉ email cá nhân hoặc công ty làm địa chỉ gửi đi thì có được hay không?

Địa chỉ gửi email đi nên là địa chỉ được cung cấp bởi Mailpanda với tên thương hiệu của bạn, ví dụ:abccompany@mymailpanda.com
Lý do: domain của email gửi thư đi phải giống như domain của server gửi, bởi vì khi server nhận mail tiến hành kiểm tra, nếu nhận thấy domain của email gửi và server gửi không giống nhau, server nhận mail sẽ đánh giá xấu domain và server gửi, từ đó có thể tiến hành liệt toàn bộ email vào spam hoặc block server và IP gửi mail.

rosie

This entry has 0 replies

Facebook